GEODATAEXPLORER

Metadatakatalog för att söka, hitta,  utvärdera och hämta geografiska data och tjänster.

 

Börja söka

Z

SÖK

Sätt dina sökkriterier i vänstra panelen.

UTVÄRDERA

Läs om de datamängder och tjänster som hittats och utvärdera om de passar din användning

HÄMTA

Hämta data eller adresser till tjänster för att koppla upp dig. Eller notera kontaktuppgifter för att få fördjupad information

Om GeodataExplorer

Funktioner och möjligheter

SÖKFUNKTIONER

Det går att söka efter metadata i katalogen på många olika sätt. Vilket sätt som är lämpligast beror på hur ofta du jobbar med metadata och hur avancerade sökfunktioner du behöver.

U

Sökmoduler

I vänstra kanten av gränssnittet finns några olika sökmoduler för att filtrera metadata. Du kan exempelvis söka med fritextsökning. Söka genom att välja ämnesområden som beskriver innehållet i data. Eller ange en geografisk avgränsning för data. Ytterligare ett antal moduler finns tillgängliga.

Kolumnsökning

I varje kolumn i sökresultatet finns ett sökfält där man kan filtrera sökresultatet. Det kan antingen vara fritextfiltrering som i titel-kolumnen eller en värdelista med alternativ som exempelvis för länktyper eller resurstyper. I kolumnerna med datum information man kan filtrera större eller mindre än ett viss datum.

Dimensionssökning

NDetta är en mer avancerad typ av sökning/filtrering av sökresultatet som är frivillig att använda. Det bygger på att sökningen sker i en trädstruktur där man succesivt kan avgränsa sökningarna mer och mer. Där kan trädstrukturens ordning ändras. Läs mer om denna för att förstå styrkorna med denna sökning.

ARBETE MED SÖKRESULTATET

När en sökning gjorts och sökresultatet visas behöver man iblanda spara undan detta för att återanvända eller dela med sig till andra användare. Det går även att styra om de sparade resultatet skall vara synligt för alla eller bara tillgängligt för den inloggade användaren. För att underlätta återfinnandet av sparat arbete kan man spara dessa som egna metadataposter så att det är enkelt att se vem skapade an viss sökning och varför samt när.

Z

Spara sökningar

Det går att spara de aktuella sökkriterierna så det går att öppna och använda vid ett anat tillfälle. Du kan även kopiera sökningen som en URL och skicka denna till en annan användare som kan behöver sökningen.

Spara lista

Istället för att spara själva sökningen kan du peka ut ett visst antal poster i katalogen och spara dessa i en lista ungefär som du kan göra en spellista i Spotify. Denna lista går att öppna och använda vid ett anat tillfälle. Du kan även kopiera listan som en URL och skicka denna till en annan användare som kan behöva jobba vidare med dessa poster.

Spara karta

Om du har förhandsgranskat ett antal kartlager/skikt i kartan so du vill använda senare kan du spara dessa som en kartfil (wmc). Denna kartfil kan sedan öppnas och löser då in alla sparade lager i kartan igen i den ordning och skala som angivts.

SÖKVYER

Det finns tre olika vyer tillgängliga. Det innehåller olika mängd information. Det är inte nödvändigt att ge användarna tillgång till alla. Meningen är att de tillgång till mer nedskalade gränssnitt för de som behöver det.

Z

Enkel sökvy

Detta är det enklaste sökgränssnittet. Bara några få sökkriterier finns tillgängliga och sökresultater visas på ett förenklat sätt.

Sökvy

Detta är standardgränssnittet för ej inloggade användare. Här kan man söka och utvärdera metadata men ej redigera metadata.

Förvaltarvyn

Detta är vyn som används av dem som skall förvalta innehållet i metadatakatalogen. Här finns mest funktionalitet och störst flexibilitet vad gäller olika sökkriterier

RESULTATTABELLEN

Efter att en sökning gjorts presenteras resultatet i en tabell. Denna tabell kan visa en stor mängd information och innehållet kan anpassas efter behovet. Det finns även ett antal funktioner som kan köras på resultatet.

Z

Resultattabellen

Resultattabellen visar sökresultatet i ett antal kolumner. Kolumner kan läggas till och tas bort och ordningen kan ändras. Sortering är möjlig på alla kolumner. Viss kolumner visar värdet som en ikon istället för ett textvärde. Resultat-tabellen kan exporteras till Excel.

Funktioner

Man kan välja en eller flera poster i resultattabellen och högerklicka och då få fram en lista på funktioner. Det går exempelvis att spara sökningar eller listor. Batchuppdatera metadata. Ändra status på metadata eller bara visa metadata.

Utvärdering

För att se kontrollera om framsökta poster uppfyller de behov man har kan man utvärdera sökresultatet genom att genom att exempelvis. Visa fullständiga metadata. Förhandsgranska kartjänster i kartfönstret. Ladda ned data och testa dem i GIS-program. Se den geografiska utsträckningen av data. Visa relaterade webbsidor eller dokument med mer information

APIr FÖR SÖKNING

Det finns flera APIr (dator till dator-gränssnitt) för att söka i metadatadatalogen. Dessa är av olika karaktär när det gäller komplexitet och flexibilitet. Dessa kan vara bra när informationen från metadatakatalogen skall vara tillgänglig på exempelvis en webbsida eller inbyggt i ett annat system.

Z

CSW

Detta är ett standard-gränssnitt framtaget av OGC (Open Geospatial Consortium). Frågan definieras i XML och kan innehåller många olika sökkriterier. En enskild metadatakatalog kan publicera flera olika APIr via CSW där olika urval av metadataposter finns med och även där innehållet i metadata kan filtreras/reduceras eller bytas ut vid extern åtkomst.

JSON-API

Detta är ett mycket förenklat API som ger möjlighet att skicka fritextfrågor till katalogen. Svaret returneras som JSON och är enkelt att hantera för det flesta utvecklare.

Utvärdering

F

REGISTRERING AV METADATA

För att få in metadata i katalogen finns det tre huvudsakliga sätt. Manuell redigering i ett webbformulär. Import av metadata via Excel och publicering av metadata via olika APIr.

Z

Webbformulär

Webbformulären för registrering av metadata ger tillgång till alla metadataelement och också hjälp om varje enskild element. Det finns även många stödfunktioner för att underlätta redigerinen av metadata.

Excel

En speciellt framtagen Excel-mall kan fyllas med metadata och importeras in i katalogen. Den är framförallt bra då man vill få in många nya poster i katalogen som redan finns angivna i andra databaser. Även de fall då många metadata är snarlika varandra är denna mall att utgå ifrån då varje post i katalogen motsvarar en rad i excelfilen. Det är lätta att göra snabba förändringar på stort antal poster

APIr

Publicering till katalogen kan även ske vi några APIr. CSW är ett API för att publicera hela metadataposter vid skapande av nya poster. Ett annat och enklare API är tänkt för ett enkelt kunna uppdatera ex revideringsdatum för data eller justera annan information. Detta enkla APi kräver ingen kunskap om den underliggande XML-strukturen.

EFFEKTIV FÖRVALTNING AV METADATA

Förutom manuell redigering av metadata på webbsidan finns det flera sätt som underlättar uppdateringen av många metadataposter.

Z

Batchuppdatering

Det finns kraftfulla funktioner där man kan markera många metadataposter i resultattabellen och för dem uppdatera. exempelvis kontaktuppgifter eller  revideringsdatum.

Snabbuppdatering

Vissa metadataelement vill man oftare nå åt att uppdatera snabbt. Dessa kan man nå direkt i resultatabellen genom att högerklicka på en eller flera poster och välja exempelvis “Sätt revideringsdatum”

Excel

Ett annan möjlighet är att exportera ut hela katalogen till Excel. Därefter redigera i Excel och sedan importera in til katalogen igen. 

UPPFÖLJNING AV FÖRVALTNING AV METADATA

För att stödja uppföljningen av förvaltningen finns stöd att kontrollera status på några olika sätt. Detta ger ett stöd att se brister eller uppdateringsbehov.

Z

Dashboard

Detta är en sida där där innehåller i katalogen presenteras i form av grafer.

Exempelvis antalet poster i katalogen som inte granskats senaste året per förvaltning. Eller fördelningen av oilka status på metadata er förvaltning ex utkast, godkänd, arkiverad.. Nya mått för uppföljning tillkommer.

Granskning

I metadata kan man sätta information om granskningsdatum, granskningsfrekvens och sätt övervakning på systemet så epost  skickas när nästa granskningsdatum är på väg att passeras.

Dimensionsbaserad sökning

Denna är en del av sökgränsnittet, tillgängligt i förvaltningsgränsnittet som är mycket användbart vid förvaltning av metadata.  Själva sökningen i sig kan visa  på anomalier i metadata där justeringar behöver göras..

Utpekat informationsansvar

I metadata finns det möjlighet att ange informationsägare som rä den som ansvarar för innehåll i data/metadata. 

Upföljning av status i dashboarden kan även göras mot Informationsägaren.

FÖRENKLAD INMATNING AV METADATA

För att förenkla redigeringen av metadata finns det konfigureringar av formulären som har som mål att användaren bara skall fylla i de fält som är nödvändiga för just den resusrs som dokumenteras. Läs även mer om Resursklasser.  .

Z

Resursklasser

Vid redigering av metadata kan man bestämma hur pass omfattande metadata som behövs. I Vissa fall kan det räcka med att bara beskriva resurserna så att andra kan söka efter.  Därför kan man bestämma att beskriva resurserna med den omfattning av metadata som passar för resursens användning och “viktighet”

Kontroller

Kontrollfunktioner är definierade som kontrollerar att all information finns angiven och är komplett för att det skall vara tillåtet att publicera en metadatapost. Att publicera metadata innebär att göra metadata synliga för icke-inloggade användare.

Obligatoriska / frivilliga

För varje resursklass definieras vilka element som är obligatoriska och vilka som är frivilliga. Som standard är alla frivilliga element dolda från start.

Automatiskt uppdatering

Vissa metadataelement skapas via regler som baseras på innehåll i andra metadataelement. Exempelvis hämtas metadatakontakt med automatik från resurskontakt.  Metadatadatatum sätts alltid till aktuellt datum. Nästa granskningsdatum sätts genom att värdet i granskningsfrekvens adderas til vördet av metadata-elementet “Granskningsdaum”

Adminstrativa metadata

Vissa metadataelement krävs för att man skall kunna kommunicera mellan olika portaler eller för att metadata skall kunna hanteras med automatik vid dator- till dator-kommunikation. Dessa benäms in ComCAT som admistrativa metadata. Dessa metadata kan oftas finnas med från start och ha ett fast  värde. Eller generas via automatik när en post sparas.

VAD KAN DOKUMENTERAS

De typer av information som kan metadata kan anges för kallas för Resurstyper Vanligaste resurstyper som metadata anges för är datamängder och tjänster. Men det går även att dokumentera webbsidor, dokument, applikationer med metadata i katalogen.

Z

Datamängder och Tjänster

Datamängder är den vanligaste typen av resurser som dokumenteras i metadatakatalogen. Begreppet datamängd/dataset är mycket löst definierat och kan vara allt från några få rader i en excel-fil till att vara 100 tabeller i en databas. Det är upp till användningen att definiera vad en datamängd är i det enskilda fallet. En tjänst kan sägas vara ett API (programmerings-gränssnitt) för söka ut och nå objekt i en datamänd.

Dokument och applikationer

Det går även att dokumentera dokument och applikationer med metadatakatalogen. Några utökade fält såsom ISBN och ISSN och serienummer tillkomer då i redigeringsformuläret för dokument. För applikationer anges några få sökelement bland annat URL för att öppna eller beställa tillgång till applikationen.

Gruppering av resurser

Förutom att dokumentera en viss resurs (en datamängd, en tjänst eller en applikation). Kan man dokumentera gruppering av resurser. Det finns flera stycken sådana typer av grupperingar. Sparad lista av resurser. Sparad fråga. Sparad karta. Alla dessa kan ha egna metadata

TJÄNSTEGRÄNSSNITT MOT KATALOGEN

Det finns flera olika gränssnitt (APIr)  för att publicera metadata till katalogen samt för att hämta metadata ur katalogen (skörda). Publcering via APIr kan ske från externa applikationer exempelvis GIS-applikationer såsom ArcGIS Desktop eller QGIS. Skördningsgränsnitten är användbara om andra kataloger vill få tillgång till innehållet i katalogen. Skördningsfunktionerna gör det möjligt att bara hämta förändrade poster så inte hela katalogen behöver skördas varje gång.

Z

CSW

Detta är det vanligaste och mest utvecklade gränsnittet för avancerad sökning och publicering. CSW används ofta vid skördning mellen kataloger.

GDE-MD-api

Detta är ett API för enkelt kunna publicera från en applikation till ComCat. Jämfört med CSW behövs här ingen kunskap om den underliggande XML-strukturen i metadata. Det är ocksp enkelt och effektivt att uppdatera enskilda element som exempelvis revideringsdatum

Z

OAI-PMH

Detta är det skördningsgränssnitt framtaget av OASIS för skördning mellan kataloger.

DCAT-AP

Metadata kan skördas ur katalogen via DCAT-AP i RDF/XML. Metadata  förval

GEO-DCAT-AP

GEO-DCAT-AP är en profil av DCAT-AP där alla obligatoriska element från INSPIREs metadata-element mappas mot DCAT.   Den nationella metadataprofilen för geodata innehåller dock fler element än INSPIRE så GEO-DCAT-AP har beränsat värde