HJÄLP OM METADATAELEMENT

Hjälp om enskilda metadataelement och sektioner av metadata
 

INFORMATION OM METADATA


IDENTIFIERARE FÖR METADATA

Detta element är viktigt för att kunna publicera till en portal eller databas och kunna göra uppdateringar av samma post.

Observera att det görs skillnad mellan identifierare för metadataposten och identifierare för själva resursen. Genom kontroller gentemot detta fält är det också enkelt att identifiera förekomsten av kopior av samma metadatapost. Detta element är frivilligt inom SS ISO 19115 men definieras som obligatoriskt inom den nationella metadataprofilen.

Identifieraren bör skapas i samband med att metadatamängden skapas och resursen registreras, antingen av den som registrerar resursen eller av registret. Identifieraren får inte ändras när metadata ändras.

Genom att man kan identifiera en viss metadatamängd kan man också referera den. Det är viktigt i bl.a. följande situationer:

 • när man vill göra uppdateringar i en publicerad  metadatamängd
 • när man vill ange relationer mellan olika metadatamängder l ange relationer mellan olika metadatamängder
 • vid eliminering av dubbletter.
Exempel: 632b9514-16ab-4d97-948b-7fb85f1590c5

 

DATUM FÖR METADATA

Här anges normalt det senaste datumet av följande händelser

 • När metadata skapades
 • När metadata reviderades
 • När metadata granskades

METADATAKONTAKT

Detta är den kontakt som ansvarar för och förvaltar metadata. Det kan vara samma kontakt som ansvarar för resursen men det behöver inte vara det.

METADATASTANDARD – METADATAVERSION

Detta är ett element som beskriver hur metadata är strukturerat och vilken profil det följer.

Standardnamnet är

SS-EN ISO 19115:2005-ComCat

Denna bygger på den nationella metadataprofilen

SS-EN ISO 19115:2005-geodata.se

 

 

 

 

 

RESURSBESKRIVNING/HÄNVISNING

Den sektion beskriver referensen till denna metadatapost med exempelvis titel, publiceringsdatum. identifierare.
 _ 

TITEL

Titel används ofta för fritextsökning för att återfinna data. Om inte en standardiserad titel finns föreslås att en kortfattad titel på max 100 tecken skapas.
Förkortningar eller specialtermer bör undvikas så att titeln kan förstås av en bred användargrupp. Om förkortningar måste finnas med skriv dem inom parentes i slutet på titeln och förklara förkortningen i sammanfattningen.
Titeln bör vara det formella produktnamnet om det existerar ett sådant.
Annars bör titeln vara kort. Den bör innehålla en beskrivning av resursens tematiska, temporala och rumsliga omfattning.
Språket ska vara det som angetts som metadataspråk.


ALTERNATIV TITEL

Vanligen förekommanden kortnamn bör registreras. Om det finns andra beteckningar eller kortnamn som används för att identifiera resursen än den titel som
berörs i titel ovan, bör dessa anges som alternativa titlar.. En titel på ett annat språk än det som anges som metadata-
språk kan anges. Om metadataspråket är engelska bör en svensk titel ges här och vice versa.

Denna post behöver ej fyllas i om det inte finns alternativa namn

EXEMPEL

DCW (för Digital Chart of the World)
SMD (Svenska MarktäckeData)


REFERENSDATUM

Ett eller flera referensdatum för resursen ska anges. Referensdatum är relaterat till själva framtagningen av resursen (dataset eller tjänst). . För varje referensdatum anges ett datum Båda dessa är obligatoriska för varje referensdatum. Tre olika typer referensdatum kan anges för en resurs:

 • Skapande när resursen skapades händelsetyp
 • Publicering när resursen publicerades eller började gälla händelsetyp
 • Revision när resursen senast reviderades händelsetyp

KOMMENTAR

För att beskriva aktualiteten i data används metadataelementet Temporal usträckning

EXEMPEL

2016-04-01  Producerad
2016-06-16  Publicerad
2017.05-30  Reviderad


RESURSKONTAKT

Resurskontakt används för att beskriva ansvariga för hanteringen av data. För varje kontakt som anges skall man ange rollen som kontakten har. Det är huvudsakligen tre roller som bör anges

 • Ansvarig organisation här anges normal kommunnamnet och inte enskilda förvaltningar
  Exempel  Stockholms stad,
 • Kontakt kontakt som generell svarar på frågor om resursen och som oftast är den som man först kontaktar med frågor
  Här anges lämpligen Ansvarig organisation – Förvaltning
  Exempel Stockholms stadMiljöförvaltningen
 • Informationsägare kontakt som kan svara på frågor och ansvarar för datas innehåll.
  Här anges lämpligen Förvaltning-enhet
  Exempel Miljöförvaltningen – Miljöanalys

För Enkla data behöver bara en resurskontakt anges ansvarsområde  Kontakt anges

För verksamhetsdata och Nationell Geodataportal behöver tre resurskontakter anges med ansvarsområdena Kontakt och Informationsägare och Ansvarig organisation


ÄMNESOMRÅDE

Detta är en översiktlig klassificering av resursen som beskriver vad dess innehåll beskriver.
Man kan ange flera ämnesområden för en enskild resurs

Areella näringar: skötsel av djur eller odling av grödor
Exempel: jordbruk, konstbevattning, akvakultur, , planteringar, skadedjur eller sjukdomar som påverkar skörd eller boskap

Biologi och Ekologi: Flora och fauna I naturlig miljö
Exempel: vilda djur, vegetation, biologiska vetenskaper, ekologi, vildmark, havsdjur, våtmark

Administrativa gränser: offentligt bestämda avgränsningar av ett område
Exempel: politiska och administrativa gränser som riksgränser eller fastighetsgränser.

Atmosfär, klimatologi och meteorologi: processer och fenomen i atmosfären
Exempel: molntäcke, väder, klimat, atmosfäriska förhållanden, klimatförändringar, nederbörd

Ekonomi: ekonomiska aktiviteter, förhållanden och sysselsättning
Exempel: produktion, arbete, omsättning, handel, industri, turism och ekoturism, skogsbruk, fiske, prospektering och utvinning av naturresurser.

Höjddata: höjd över eller under havsytan
Exempel: terränginformation som höjdvärden, batymetri, digtala terrängmodeller, lutning och härledda produkter

Miljö: miljöresurser, miljöskydd och bevarande
Exempel: miljöförorening, avfallshantering, miljökonsekvensbeskrivningar, miljörisker, naturreservat, landskap

Geovetenskap: geovetenskap
Exempel: geofysiska företeelser och processer, geologi, mineral, berggrund, jordbävningar, skred, jordarter, grundvatten, erosion, vattenkvalitet, hydrologi

Hälsa: hälsa, sjuk- och hälsovård, human ekologi och säkerhet
Exempel: sjukdom, hälsofaktorer, hygien, missbruk, mental och fysisk hälsa, hälsovård

Arealtäckande bilder och baskartor: arealtäckande bilder och topografiska kartor
Exempel: marktäcke, ortofoton, oklassificerade bilder, topografiska kartor, karttext.

Försvar: militär infrastruktur och aktiviteter
Exempel: militärbaser, skjutfält, underrättelseverksamhet, militära transporter

Insjövatten: insjövatten, dräneringssystem och deras egenskaper
Exempel: vattendrag och glaciärer, dammar, översvämmning, avrinningsområden, vattenkvalitet

Positionering: positionsbestämmande information och tjänster
Exempel: adresser, geodetiska nät, stomnät, postnummerområden, ortnamn

Kust och hav: havs- och kustområden och dess egenskaper
Exempel: tidvatten, isförhållanden, temperatur, kustzoner

Fastigheter och fysisk planering: fastighetsinformation och planinformation för framtida markanvändning
Exempel: markanvändning, detaljplaner, områdesbestämmelser, fastighetskartor

Samhälle och kultur: samhällsförhållanden och kultur
Exempel: bosättningar, antropologi, arkeologi, utbildning, demografi, kriminalitet och rättsväsen, folkräkning

Byggnader och andra konstruktioner: konstruktioner skapade av människohand
Exempel: byggnader, monument

Transporter: infrastruktur och hjälpmedel för att transportera människor och gods
Exempel: vägar, järnvägar, flygplatser, farleder, tunnlar, sjökort, fordonspositioner

Tekniska försörjningssystem: energi-, vatten- och avloppsssystem, och infrastruktur och tjänster för kommunikation
Exempel: kraftverk, reningsverk, vattenledningar, avloppssystem, elnät, datakommunikation, radio- och telekommunikation

 

 

UTSTRÄCKNING

Denna sektion beskriver den utsträckning resursen har.

Med utsträckning menas utsträckning i tre dimensioner.

Geografisk utsträckning i två dimensioner genom ange en eller flera av följande:

 •  En identifierare för utsträckningen exempelvis kommun:falun
 • Den omskrivna rektangeln som beskriver resursens täckning via en koordinat för det syd-västliga hörnet samt för den nord-östliga  koordinaten.
 • Den omskrivna polygonen som beskriver resursens utsträckningen.

Vertikal utsträckning där man kan ange min-höjd max-höjd samt ett höjdsystem som dessa höjdsiffror är angivna i.

 

Temporal (tidsmässig) utsträckning. Detta beskriver de objekt som finns i data och vilken tidsperiod de beskriver.

RESTRIKTIONER

Denna sektion beskriver restriktioner och begränsningar i åtkomsten till resursen.

Restriktioner består totalt av 4 olika typer av restriktioner:

Användbarhetsbegränsningar som beskriver mer tekniska eller innehållsmässiga begränsningar i data. Detta kan exempelvis innebär beskrivningar av bristande aktualitet, bristande fullständighet i data eller bristande kvalitet.

Åtkomstrestriktioner som beskriver olika former av sekretess

Användningsrestriktioner som beskriver om det finns olika former av licenser som styr användningen av data eller tjänster. Exempelvis licenser för öppna data.

Säkerhetsrestriktioner används normalt inte så ofta då de är mer relaterade till militära restriktioner.

UNDERHÅLL

Den sektion beskriver hur resursen underhålls.
Underhåll är här ett vidsträckt begrepp. Det kan vara den frekvens som data uppdatereras eller granskas eller tillhandahålls.
För ett tydligare kunna beskriva underhållet så finns det möjlighet att  i ett textfält beskriva vad underhållet gäller.

RESURSSTATUS

Den sektion beskriver resursens status och hur den granskas.
Granskningen anges med ett Granskningsdatum och kompletterande Granskningsfrekvens.
Med hjälp av dessa kan automatiskt Nästa granskningsdatum beräknas.

BESKRIVNING AV DATAMÄNGD

Den sektion beskriver referensen till denna metadatapost med exempelvis titel, publiceringsdatum. identifierare.
 

BESKRIVNING AV TJÄNST

Den sektion beskriver referensen till denna metadatapost med exempelvis titel, publiceringsdatum. identifierare.
 

KVALITET

Den sektion beskriver olika aspekter av kvalitet i resursen.

Kvalitet är en omfattande sektion i den underliggande metadataprofilen. Men i denna profil beskrivs kvalitet huvudsakligen via elementet Tillkomsthistorik. Här kan man exempelvis beskriva vilket ursprung data har samt vilka bearbetningsprocesser data har genomgått. Texten skall skrivas för att underlätta användarens förståelse av kvalitet i data och vad den ev inte bör användas till.

 

 

 

 

REFERENSSYSTEM

Den sektion beskriver de referenssystem som data hanteras med. Man kan välja ett eller flera referenssystem. Det finns både spatiala referenssystem och vertikala referenssystem angivna.

Om åtkomst till data huvudsakligen hanteras via tjänstegränssnitt exempelvis WFS så listas giltiga referenssystem för nedladdning  i WFS-tjänsten.

 

TILLHANDAHÅLLANDE/DISTRIBUTION

Den sektion beskriver tillhandahållandet av resursen samt information om själva resursen.

Länkar kan skapas som exempelvis pekar på:

 • En länk för att hämta en datafil
 • En länk som pekar på en nedladdningstjänst där delar av data kan hämtas
 • En länk till en visningstjänst (WMS) där man kan titta på data.
 • En länk till ytterligare information on resursen på en webbsida eller PDF-dokument.

De länkar som anges måste kopplas till en distributör som ansvarar för tillhandahållandet, Därför anger man alltid först distributören.

 

Det går även att ange format på information som tillhandahålles.

 

 

 

FÖRVALTNINGSINFORMATION

Den sektion beskriver referensen till denna metadatapost med exempelvis titel, publiceringsdatum. identifierare.
 

OBJEKTTYPSKATALOG

Här beskrivs den underliggande datastrukturen om resursen är ett dataset.

För varje tabell som data ingår i kan man blanda annat beskriva:

 • Kolumnnamn
 • Aliasnamn på kolumn
 • Datatyp för kolumnen
 • Beskrivning av kolumnen